Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Adatvédelmi szabályzat

AZ ARGUMENTUM NOSTRUM EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető
Az Argumentum Nostrum egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a programjainkba beiratkozó természetes személyt (a továbbiakban: érintett) az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

2. Fogalmak
A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az 190 /2018, 682/2001. és 506/2004. törvényben meghatározottak az irányadóak.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés céljai:
 az Adatkezelő által bonyolított programokban való részvétel és az ebből a fakadó jogviszony létrehozása,
 az Adatkezelő jogszabályban meghatározott nyilvántartási és közzétételi kötelezettségének teljesítése,
 az Adatkezelő jogszabályban és szerődésekben meghatározott szervezetek felé fennálló közzétételi, tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítése.

Az adatok rögzítése az Egyesület által bonyolított ANYÓ – a nyári óvoda program facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/) és www.anyo.ro honlapon keresztül működtetett beiratkozási eljárás és formanyomtatvány kitöltésével történik. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
a) érintett hozzájárulása: az érintett – a jelen tájékoztató előzetes megismerését is igazoló – írásban és elektronikusan kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá a visszavonást követően az Adatkezelő b.) és c) ponton alapuló adatkezelési tevékenységét;
b) a programokban való részvételi jogviszony létrehozása/jogviszony teljesítése: az adatkezelés olyan jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek
Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés
a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát
b.) célhoz kötöttségét
c.) adattakarékosságát
d.) pontosságát
e.) korlátozott tárolhatóságát
f.) integritását és bizalmas jellegét
g.) elszámoltathatóságát

Az Adatkezelő az elszámolhatatlanság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az egyes adatkategóriák kezelésének célja, Személyes adat kategóriája, Személyes adatok köre, Adatkezelés célja 

Szülők adatai név/postacím/lakcím/telefonszám/e-mail cím/lakóhely

– a programokban való részvételt jelentő beiratkozás és ehhez kapcsolódó jogviszony elektronikus megkötése

– kapcsolattartás

– Adatkezelő folyamatainak nyilvántartása

Gyermekek adatai név/ születésidátum/ételallergia/fénykép-videó

– a programokban való részvételt jelentő beiratkozás

– Adatkezelő folyamatainak nyilvántartása,

A program népszerűsítése, a fényképeket és videókat a https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/ és www.anyo.ro honlapra töltjük fel, illetve elszámolási kötelezettségeinknek eleget téve finanszírozóinknak mutatjuk be.

Kapcsolattartó adatai (a gyermeket elviheti) név, telefonszám

– kapcsolattartás a jogviszony fennállásának időtartama alatt

7. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat- nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

8. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
A programok támogatásának jogszerű felhasználását az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a nemzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az általa feljogosított személyek, az állami adó- és vámhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, a kolozsvári városi tanács és polgármesteri hivatal, a Kolozs megyei tanács, továbbá a jogszabály vagy Adatkezelő által erre feljogosított, illetve megbízott személyek ellenőrizhetik, és ennek érdekében az érintett személyes adatait megismerhetik.

Érintettek köre 

Azon érintettek, akikkel a programokban való részvételi jogviszony jön létre, illetőleg a jogviszony fennállásánakmidőtartama alatt megjelölt egyéb érintettek. Kezelt adatok köre A 6.) pontban meghatározott, az érintettek www.anyo.ro honlapon történő regisztráció során kezelt személyes adatai. Adatkezelés célja Az Adatkezelő programjaiba való beiratkozás és a program lebonyolítása során szükséges kapcsolattartás Adatkezelés időtartama A programok és az Adatkezelő elszámolási kötelezettségeinek megfelelő időtartam.

Adatkezelés jogalapja Támogatási szerződések.

9. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
a.) Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 az adatforrásokra vonatkozó információ;

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a 15.) pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
c.) Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
d.) Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
f.) Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g.) Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

10. Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 9.) pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az Általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

12. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13. Adatvédelmi hatósági eljárás
Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Adatvédelmi Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:
Név: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Központi telefonszáma: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Internetes honlapjának címe: https://www.dataprotection.ro/
Központi e-mail címe: anspdcp[at]dataprotection.ro

14. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Argumentum Nostrum egyesület
Képviselő: Fekete Emőke
Székhely: Kolozsvár, Dorobantilor 25-38, Kolozs megye
Levelezési cím: Kolozsvár, Ciresilor 11, Kolozs megye
Adószám: 35543557
Telefonszám:+40 723175172
E-mail: argumentum.nostrum@anyo.ro
Adatvédelmi tisztviselő neve: Fekete Emőke
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: fekete.emoke@anyo.ro

15. Az érintettek adatainak megismerésére jogosultak köre
Az adatok megismerésére, adatkezelésre jogosultak köre, munkakör szintű megjelöléssel:
projektmenedzser, könyvelő, informatikus.

2019. május 19. Kolozsvár