Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Adatvédelmi szabályzat

HU/RO

AZ ARGUMENTUM NOSTRUM EGYESÜLET

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezető

Az Argumentum Nostrum egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a programjainkba beiratkozó természetes személyt (a továbbiakban: érintett) az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 1. Fogalmak

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az 190/2018, 682/2001. és 506/2004. törvényben meghatározottak az irányadóak.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés céljai:

 • az Adatkezelő által bonyolított programokban való részvétel és az ebből a fakadó jogviszony létrehozása,
 • az Adatkezelő jogszabályban meghatározott nyilvántartási és közzétételi kötelezettségének teljesítése,
 • az Adatkezelő jogszabályban és szerződésekben meghatározott szervezetek felé fennálló közzétételi, tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítése.

Az adatok rögzítése az Egyesület által bonyolított programok facebook oldalán (https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/) és a http://argumentumnostrum.ro és http://anyo.ro honlapon keresztül működtetett beiratkozási eljárás és formanyomtatvány kitöltésével történik. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja
 2. a) érintett hozzájárulása: az érintett – a jelen tájékoztató előzetes megismerését is igazoló – írásban és elektronikusan kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá a visszavonást követően az Adatkezelő b.) és c) ponton alapuló adatkezelési tevékenységét;
 3. b) a programokban való részvételi jogviszony létrehozása/jogviszony teljesítése: az adatkezelés olyan jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 4. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát

b.) célhoz kötöttségét

c.) adattakarékosságát

d.) pontosságát

e.) korlátozott tárolhatóságát

f.) integritását és bizalmas jellegét

g.) elszámoltathatóságát

Az Adatkezelő az elszámolhatatlanság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

 1. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az egyes adatkategóriák kezelésének célja
Személyes adat kategóriája Személyes adatok köre Adatkezelés célja
Szülők adatai név/postacím/lakcím/telefonszám/e-mail cím/lakóhely – a programokban való részvételt jelentő beiratkozás és ehhez kapcsolódó jogviszony elektronikus megkötése – kapcsolattartás – Adatkezelő folyamatainak nyilvántartása
Gyermekek adatai név/ születési dátum/ételallergia/fénykép-videó – a programokban való részvételt jelentő beiratkozás – Adatkezelő folyamatainak nyilvántartása, A program népszerűsítése, a fényképeket és videókat a https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/ és http://argumentumnostrum.ro és/vagy http://anyo.ro honlapra töltjük fel, illetve elszámolási kötelezettségeinknek eleget téve finanszírozóinknak mutatjuk be.
Kapcsolattartó adatai (a gyermeket elviheti) név, telefonszám – kapcsolattartás a jogviszony fennállásának időtartama alatt

 

 1. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz, illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított.

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

A programok támogatásának jogszerű felhasználását az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a nemzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az általa feljogosított személyek, az állami adó- és vámhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, a kolozsvári városi tanács és polgármesteri hivatal, a Kolozs megyei tanács, továbbá a jogszabály vagy Adatkezelő által erre feljogosított, illetve megbízott személyek ellenőrizhetik, és ennek érdekében az érintett személyes adatait megismerhetik. Érintettek köre Azon érintettek, akikkel a programokban való részvételi jogviszony jön létre, illetőleg a jogviszony fennállásának időtartama alatt megjelölt egyéb érintettek.
Kezelt adatok köre A 6.) pontban meghatározott, az érintettek http://argumentumnostrum.ro és/vagy http://anyo.ro honlapon történő regisztráció során kezelt személyes adatai.
Adatkezelés célja Az Adatkezelő programjaiba való beiratkozás és a program lebonyolítása során szükséges kapcsolattartás
Adatkezelés időtartama A programok és az Adatkezelő elszámolási kötelezettségeinek megfelelő időtartam.
Adatkezelés jogalapja Támogatási szerződések
 1. Érintett jogai

Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

a.) Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban a 15.) pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

c.) Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.) Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

f.) Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.) Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

 1. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 9.) pont szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, sz Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,

ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 1. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az Általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 1. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a Adatvédelmi Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:

Név: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Központi telefonszáma: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Internetes honlapjának címe: https://www.dataprotection.ro/

Központi e-mail címe: anspdcp[at]dataprotection.ro

 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Argumentum Nostrum egyesület

Képviselő: Fekete Emőke

Székhely: Kolozsvár, Sextil Puscariu 3-7, Kolozs megye

Adószám: 35543557

Telefonszám: +40 723175172

E-mail: office@argumentumnostrum.ro

Adatvédelmi tisztviselő neve: Fekete Emőke

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: fekete.emoke@argumentumnostrum.ro

 1. Az érintettek adatainak megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére, adatkezelésre jogosultak köre, munkakör szintű megjelöléssel: projektmenedzser, könyvelő, informatikus.

2022. május 29. Kolozsvár

 

 

REGULAMENTUL ASOCIAȚIEI ARGUMENTUM NOSTRUM

PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prospect privind protecția datelor

 1. Introducere

Asociația Argumentum Nostrum (în cele ce urmează: Operator) prin prezenta informează persoanele fizice care se înscriu la programele noastre (în cele ce urmează: persoană vizată) cu privire la datele personale prelucrate de Operator, la principiile și practica sa de gestionare a datelor personale, la măsurile organizatorice și tehnice luate în vederea protecției datelor personale, respectiv la modul și posibilitățile de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate. Operatorul va prelucra datele personale înregistrate conform prevederilor legislației UE și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, în concordanță cu prevederile prezentului prospect.

 1. Termeni

Interpretarea termenilor utilizați în prezentul prospect este guvernată de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în cele ce urmează: Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), respectiv de cele alei Legii nr. 190/2018, Legii nr. 682/2001 și Legii nr. 506/2004.

 1. Scopul prelucrării datelor

Scopurile prelucrării datelor:

 • participarea la programele desfășurate de Operator și întemeierea raportului juridic născut din această participare,
 • îndeplinirea obligației de ținere a evidenței și de publicitate prevăzută de lege în sarcina Operatorului,
 • îndeplinirea obligației de publicitate, informare și verificare față de organizațiile prevăzute de lege și contracte în sarcina Operatorului.

Înregistrarea datelor are loc prin parcurgerea procedurii și completarea formularului de pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/) sau a paginii de internet (http://argumentumnostrum.ro și http://anyo.ro) a programelor organizate de Asociație. Acordul voluntar al persoanei vizate reprezintă baza legală a prelucrării datelor.

 1. Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal
 2. a) acordul persoanei vizate: persoana vizată consimte în mod expres și voluntar, atât în scris, cât și electronic, la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, confirmând totodată și luarea la cunoștință a prezentului prospect. Persoana vizată are dreptul să își retragă oricând consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor anterioare bazate pe consimțământul persoanei vizate sau, ulterior retragerii consimțământului, activitățile de prelucrare ale Operatorului prevăzute la lit. b) și c);
 3. b) stabilirea/executarea raportului juridic de participare la programe: prelucrarea este necesară pentru executarea unui raport juridic în care persoana vizată este una dintre părți sau prelucrarea este necesară în vederea parcurgerii pașilor, la cererea persoanei vizate, anterior stabilirii raportului juridic de sprijin;
 4. Principiile legate de protecția datelor aplicate în cursul prelucrării

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, Operatorul va proceda în conformitate cu principiile cuprinse în Regulamentul general privind protecția datelor, astfel în cursul activității sale de prelucrare a datelor se va asigura de

a.) legalitatea, echitatea și transparența

b.) colectarea în scopuri determinate

c.) reducerea la minimum a datelor

d.) exactitatea

e.) limitările legate de stocare

f.) integritatea și confidențialitatea

g.) responsabilitatea prelucrării datelor.

 1. Sfera datelor cu caracter personal prelucrate de Operator, scopul prelucrării fiecărei categorii de date
Categoria de date personale Sfera datelor personale Scopul prelucrării
Datele părinților nume/adresa poștală/adresa/nr. de telefon/adresa de e-mail cím/domiciliul – înscrierea la programe și încheierea raportului juridic aferent pe cale electronică – menținerea legăturii – evidența proceselor Operatorului
Datele copiilor nume/ data nașterii/ alergii alimentare/ poză-video – înscrierea la programe – evidența proceselor Operatorului, Promovarea programului, pozele și înregistrările video sunt încărcate pe https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/ și pe pagina de internet http://argumentumnostrum.ro și http://anyo.ro, respectiv acestea vor fi prezentate finanțatorului în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre de decontare
Datele persoanei de contact (poate ridica copilul) nume, număr de telefon – menținerea legăturii pe durata existenței raportului juridic

 

 1. Modalitatea de stocare a datelor, siguranța prelucrării datelor

Operatorul va prelucra și stoca datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cursul gestionării, prelucrării și evidenței datelor cu caracter personal, toate sistemele electronice sau pe suport de hârtie utilizate și aplicate de Operator sunt accesibile numai persoanelor autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

În cursul prelucrării datelor, Operatorul va lua toate măsurile necesare, respectiv va dispune de toate condițiile tehnice, organizaționale și organizatorice, indispensabile în vederea minimalizării eventualelor riscuri, pentru ca datele cu caracter personal să nu facă obiectul publicării ilegale, transferului neautorizat sau accesului, modificării sau distrugerii. În concordanță cu cele de mai sus, integritatea și confidențialitatea datelor prelucrate de Operator este asigurată pe deplin.

În cursul activității de prelucrare a datelor desfășurate de Operator nu se va aplica luarea automatică de decizii sau crearea de profil.

 1. Persoane împuternicite de Operator

În cursul prelucrării datelor cu caracter personal, Operatorul va recurge la următoarele persoane împuternicite:

Legalitatea utilizării fondurilor pentru sprijinirea programelor poate fi verificată de Curtea de Conturi, de Agenția Guvernamentală de Control, de ministrul pentru politici naționale, respectiv de persoanele autorizate de acesta, de autoritatea fiscală și vamală, de organele implicate în evidența ajutoarelor de minimis, Conciliul Local și Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, precum și de alte persoane autorizate, respectiv mandatate în acest sens de lege sau Operator, și în acest scop aceste persoane pot lua la cunoștință datele cu caracter personal ale persoanei vizate. Sfera persoanelor vizate Persoanele vizate cu care se stabilește un raport juridic de participare la programe, respectiv alte persoane vizate indicate pe durata existenței raportului juridic.
Sfera datelor prelucrate Datele personale determinate la pct. 6), prelucrate în cursul înregistrării persoanelor vizate pe pagina de internet http://argumentumnostrum.ro și http://anyo.ro
Scopul prelucrării datelor Menținerea legăturii în cursul înregistrării la programele Operatorului și în cursul desfășurării acestora
Durata prelucrării datelor Durata corespunzătoare programelor și obligațiilor de decontare ale Operatorului
Temeiul juridic al prelucrării datelor Contracte de finanțare

 

 1. Drepturie persoanelor vizate

Persoanele vizate pot solicita Operatorului informații cu privire la prelucrarea datelor personale și pot solicita rectificarea sau ștergerea datelor personale, retragerea, restricționarea prelucrării, respectiv își pot exercita dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziție.

a.) Dreptul la informare:

La solicitarea persoanei vizate, Operatorul va lua măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informații și orice comunicări referitoare la prelucrare, determinate în Regulamentul general privind protecția datelor, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

b.) Dreptul de acces al persoanei vizate:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal; dreptul de a solicita operatorului rectificarea, ștergerea ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul la opoziție; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
 • informații privind sursa datelor;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Operatorul va pune la dispoziția persoanei vizate copia datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. La solicitarea persoanei vizate, informațiile sunt furnizate în format electronic.

Dreptul la informare se poate exercita prin intermediul datelor de contact determinate la pct. 15. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită în mod credibil.

c.) Dreptul la rectificare:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

d.) Dreptul la ștergerea datelor:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Ștergerea datelor nu poate fi inițiată în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; din motive de interes public în domeniul sănătății publice ori în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

e.) Dreptul la restricționarea prelucrării:

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării; în acest caz restricționarea se referă la intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare

f.) Dreptul la portabilitatea datelor:

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

g.) Dreptul la opoziție:

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit Operatorul sau pe baza intereselor legitime ale unui operator sau ale unei părți terțe.

În caz de opoziție, Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Operatorul nu prelucrează date cu caracter în scopuri de marketing direct.

 1. Reguli procedurale

Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii prevăzute la pct. 9. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format

Dacă Operatorul nu întreprinde acțiuni în urma cererii persoanei vizate, va informa persoana vizată, fără întârziere, dar cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu au fost întreprinse acțiunile, respectiv cu privire la faptul că persoana vizată poate depune plângere la o autoritate de supraveghere și își poate exercita dreptul de a introduce acțiune în instanță.

Operatorul va asigura informațiile și comunicările în mod gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Operatorul poate fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate fie să refuze să dea curs cererii.

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

 1. Reparații și despăgubiri

Orice persoană care a suferit un prejudiciu materiale sau moral ca urmare a unei încălcări a prezentului regulament are dreptul să obțină despăgubiri de la Operator sau de la persoana împuternicită de Operator pentru prejudiciul suferit.

Persoana împuternicită de Operator este răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligațiile din prezentul regulament care revin în mod specific persoanelor împuternicite de Operator sau a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale operatorului.

În cazul în care mai mulți operatori sau mai multe persoane împuternicite de Operator, sau un operator și o persoană împuternicită de Operator sunt implicați (implicate) în aceeași operațiune de prelucrare și răspund pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrare, fiecare operator sau persoană împuternicită de Operator este răspunzător (răspunzătoare) pentru întregul prejudiciu pentru a asigura despăgubirea efectivă a persoanei vizate

Operatorul sau persoana împuternicită de Operator este exonerat(ă) de răspundere dacă dovedește că nu este răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.

 1. Dreptul la o cale de atac judiciară

Persoana vizată are dreptul de a introduce acțiune în instanță împotriva Operatorului în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate. Instanța va soluționa cauza cu prioritate.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Persoana vizată are dreptul să depună plângere privind prelucrarea de către Operator a datelor sale personale la Autoritatea de supraveghere:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Număr de telefon:  +40.318.059.211, +40.318.059.212

Pagina de internet: https://www.dataprotection.ro/

Adresa de e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

 1. Datele de contact ale Operatorului de date

Nume: Asociația Argumentum Nostrum

Reprezentant: Fekete Emőke

Sediul: Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 3 ap. 7, județul Cluj

Cod fiscal: 35543557

Nr. de telefon:+40 723175172

E-mail: office@argumentumnostrum.ro

Numele responsabilului cu protecția datelor: Fekete Emőke

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: fekete.emoke@argumentumnostrum.ro

 1. Sfera persoanelor autorizate să cunoască datele persoanelor vizate

Sfera persoanelor autorizate să cunoască și să prelucreze datele, cu indicarea postului: manager de proiect, contabil, informatician.

Cluj-Napoca, 29 mai 2022